កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យប្រោះព្រំភូមិ ៖ គ្រីស្តបរិស័ទនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិចំណោម ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ បានប្រារព្វពិធីបុណ្យប្រោះព្រំភូមិក្នុងជំនឿគ្រីស្តសាសនា នៅភូមិភាគបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែកុម្ភៈ ២០១៥
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.