កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
បុណ្យហែរស្លឹកលើកទីមួយនៅព្រះសហគមន៍សន្តសិលានិងសន្តប៉ូល មណ្ឌលសកម្មភាពភ្នំពេញថ្មី។ ព្រះយេស៊ូបង្ហាញមេត្តាករុណាដល់កំពូលនៅពេលព្រះអង្គរងទុក្ខលំបាកនិងសោយទិវង្គត
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.