កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
អបអរសាទរ ខួប៧ឆ្នាំ នៃការតែងតាំងលោកអភិបាលអូលីវីយេ ជាអភិបាលនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគភ្នំពេញ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.