កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
តំណើរទស្សនកិច្ចរបស់គ្រីស្តនៃប្រទេសថៃ នៅប្រទេសកម្ពុជា នៅព្រះសហគមន៍ចំកាេទៀង និង មណ្ឌល ភូមិសុខសាន្ត ក្នុងខេត្តតាកែវ កាលពីថ្ងៃទី ១៨ កក្កដា ២០១៦
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.