កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ពិធីទទួលអគ្គសញ្ញាលាបថ្ងាស នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តីម៉ារីញញឹម ចំការទៀង កាលពិថ្ងៃ ទី២៥ មិថុនា ២០១៧។ Credit by Vann Sambath
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.