កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
កំរងរូបថតអនុស្សាវរីយ៍បន្ទាប់ពិធីត្រាស់ហៅជាឱឡារឹក សម្រាប់បេក្ខជន១០៣នាក់ដែលទទួលជំហានទី២ សម្រាប់ភូមិភាគភ្នំពេញ នៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច កាលពីថ្ងៃ ១៤ កុម្ភះ ២០១៦
  1 2    2 Pages
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.