កំរង រូបថត
www.catholiccambodia.org
ទំព័រដើម   អំពីយើង   ទំនាក់ទំនង
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកសៀមរាបប្រារព្ធពិធីហែរស្លឹក រំលឹកអំពីព្រះយេស៊ូយាងចូលទីក្រុងយេរូ៉សាឡឹម។ ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៦។ រូបថត ប៊ុន រឿន
  1    1 Page
រូបថត ប្រចាំឆ្នាំ
© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.