សេចក្តីប្រកាសថ្មី

ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ២៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ សន្តសន្តលូកា ៩.២២-២៥ ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​ទៀត​ថា៖​ «បុត្រ​មនុស្ស​ត្រូវ​រង​ទុក្ខ​វេទនា​យ៉ាង​ខ្លាំង។​ ពួក​ព្រឹទ្ធា​ចារ្យ‌​ ពួក​នាយក​បូជា​ចារ្យ ​ពួក​ធម្មា​ចារ្យ ​នឹង...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម