ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

ស្តាប់ និងទាញយកសំលេងផ្សាយរួច

មើលជាវីដេអូ

ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃទី ២០ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០

ព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ សន្តសន្តម៉ាកុស ៧.២៤-៣០ ព្រះ​យេស៊ូ​ចេញ​ទៅ​តាម​ភូមិ​នានា​ ដែល​នៅ​ជិត​ក្រុង​សេសារេ​ភីលីព​ជាមួយ​ក្រុម​សាវ័ក។​ នៅ​តាម​ផ្លូវ​‌ព្រះអង្គ​មាន​ព្រះ​បន្ទូល​សួរ​គេ​ថា៖​ «តើ​មនុស...

ទាញយក អ្នកនាំសារ

តាមដានយើងតាម