ស្វែងរក
The replica watches uk country for this brand for everyone, I believe replica watches most people are more understanding of its home pilots watch, who let people rely on the rolex replicaflight table from the home? Whether it is the original Mark series, or the replica rolex Navy Air Force forces MIRAMAR or Antoine De Saint Exupéry special models have a lot of fans.

ក្រុម​អភិ​បាល​ព្រះ​សហ​គមន៍​ប្រ​ទេស​ឡាវ និង​កម្ពុជា​ (C.E.L.A.C)

 

អភិបាលប្រចាំប្រទេសឡាវ

​​​​​- លោកលូវីស ម៉ារីលីង​ ម៉ងខាណេឃូន អភិបាលព្រះសហគមន៍ប៉ាកសេ និងជាប្រធាន CELAC

- លោកយ៉ូហាន​ខាំសេ​ វិថាវង្ស ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍វៀងច័ន្ទ

- លោក ព្យែរ៍​ បាច់ អតីតអភិបាលព្រះសហគមន៍ប៉ាកសេ

- លោកទីតូ បនចុង ធូប៉ានហុង ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវ ផ្នែករដ្ឋបាល នៅហ្លួងប្រាបាង

- លោកយ៉ូហាន ម៉ារីព្រីដា អ៊ីនធីរ័ត្ន អភិបាលព្រះសហគមន៍ ភូមិភាគសុវណ្ណខេត្ត

អភិបាលប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា

- លោក ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ ភូមិភាគភ្នំពេញ

- លោកស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ ភូមិភាគកំពង់ចាម

- លោកហ្វីការេដូ អេនរីកេ ជាអភិបាលព្រះសហគមន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបង និងជាអនុប្រធាន ​    CELAC

អគ្គលេខាធិការដ្ឋានក្រុមលោកអភិបាលព្រះសហគមន៍ប្រទេសឡាវ និងកម្ពុជា CELAC                            

អគ្គលេខាធិការ៖     អភិ.ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ
ជំនួយការអគ្គលេខាធិការ៖     បូ.សេន័យឆាល់ វ៉ាំងសង់
អាស័យដ្ឋាន៖

    ភូមិរោងចក្រ សង្កាត់់ភ្នំពេញថ្មី ខ័ណ្ឌសែនសុខ ភ្នំពេញ

    ប្រអប់សំបុត្រ   ១២៣ ភ្នំពេញ

អ៊ីម៉ែល៖     celacsecretariat@yahoo.com

 

© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.