ស្វែងរក
The replica watches uk country for this brand for everyone, I believe replica watches most people are more understanding of its home pilots watch, who let people rely on the rolex replicaflight table from the home? Whether it is the original Mark series, or the replica rolex Navy Air Force forces MIRAMAR or Antoine De Saint Exupéry special models have a lot of fans.

អភិបាលទទួលបន្ទុក

 

លោកអភិបាលទទួលបន្ទុកគណៈកម្មការអន្តរ ភូមិភាគ

 • គណៈកម្មការអប់រំជំនឿ
 • គណៈកម្មការពិធីបុណ្យ
 • គណៈកម្មការព្រះគម្ពីរ

ប្រធាន៖  អភិ.ស៊ូសៃរាជ អន់តូនីសាមី 

 • ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ​ ព័ត៌មានកាតូលិក
 • ទេវវិទ្យាល័យ សន្តយ៉ូហាន ម៉ារីវីយ៉ាណែ (រួមបញ្ចូលក្រុមអេម៉ាណូអែល និងសាមូអែល ក្រុម Good News និងមីកាអែ)
 • គណៈកម្មការអប់រំចំណេះដឹងទូទៅ
 • គណៈកម្មការសម្រាប់យុវជន យុវនារី
 • គណៈកម្មការសម្រាប់ជីវិត ជាបព្វជិត-ជិតា
 • គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង ជាមួយរដ្ឋាភិបាល

ប្រធាន៖  អភិ. ជ្មីតអីស៊្លែរ អូលីវីយេ

 • គណៈកម្មការសង្កហៈ ការីតាស
 • គណៈកម្មការសម្រាប់ការ សន្ទនាអន្តរសាសនា
 • គណៈកម្មការទំនាក់ទំនង ជាមួយក្រុមលោកអភិបាលអាស៊ី  (FABC)

ប្រធាន៖  អភិ.ហ្វីការេដូ អេនរីកេ

 

© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.