ស្វែងរក
The replica watches uk country for this brand for everyone, I believe replica watches most people are more understanding of its home pilots watch, who let people rely on the rolex replicaflight table from the home? Whether it is the original Mark series, or the replica rolex Navy Air Force forces MIRAMAR or Antoine De Saint Exupéry special models have a lot of fans.

ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ

 

សេចក្តីផ្តើម៖

   ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ​ពត៏មានកាតូលិក​ ដែលហៅកាត់ថា ស៊ីអេសស៊ី (CSC) ត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ ២០០៣ ដោយក្រុម​លោក​អភិបាល ព្រះសហគមន៍ការតូលិកនៅកម្ពុជា (Episcopal Bishop conference) របស់កម្ពុជា ក្នុងគោលបំណងដើម្បីបំរើ ព្រះវិហារ​កាតូលិក​នៅក្នុង​ប្រទេសកម្ពុជា៖ ភូមិភាគភ្នំពេញ ភូមិភាគបាត់ដំបង ហើយនិង ភូមិភាគកំពង់ចាម។

  ការិយាល័យផ្សព្វផ្សាយ​ពត៏មានកាតូលិក ក៏ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជា SIGNIS Cambodia ផងដែរ ដែលជាសមាជិករបស់  Signis Worldតាំងពីឆ្នាំ២០០៤មកម្ល៉េះ។

  លោកអភិបាលបានតែងតាំងលោកឪពុក អូមែ ហ្គីរ៉ាល់ដូរ (Father Omer Geraldo)​​ ជា​នាយក​គ្រប់គ្រង​ការ​ផ្សព្វ​ផ្សាយ​សាសនា​កាតូលិកនៅក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា។ ៦ឆ្នាំក្រោយមក​ Father Omer ក៏បានបង្កើតក្រុមការងារ រៀបចំកម្មវិធី និង ជួសជុលការិយាល័យ CSCឆ្នាំ២០០៩។

    ខែមីនា ឆ្នាំ ២០០៩ ក្រុមលោកអភិបាលបានជ្រើសរើសតែងតាំងលោក លី សុវណ្ណា ជានាយកបន្តពីលោកឪពុក អូមែ ហ្គីរ៉ាល់ដូរ

© Copyright 2014 Catholic Cambodia - All rights reserved.