ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

គ្រូអប់រំជំនឿធ្វើពាក្យសច្ចានៅបាត់ដំបងក្រុង

ក្រុមអ្នកណែនាំជំនឿ នៃព្រះសហគមន៍បាត់ដំបងក្រុង បានធ្វើពិធីថ្វាយពាក្យសច្ចារបស់ខ្លួន ជាការស្ម័គ្រចិត្តក្នុងការចែករំលែក និងណែនាំជំនឿបន្តដល់អស់អ្នកដែលចង់ស្គាល់អំពីគ្រីស្តសាសនានិកាយកាតូលិក កាលពីថ្ងៃទី១៧ កុម្ភៈ នៅព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ នៅបាត់ដំបងក្រុង។ ជាទូទៅព្រះសហគមន៍នៅក្រុងបាត់ដំបងតែងតែធ្វើពិធីថ្វាយពាក្យសច្ចារបស់អ្នកណែនាំជំនឿនេះ

ចុចអាន
ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

អ្នកណែនាំជំនឿរៀនធ្វើកិច្ចតែងការផ្នែកអប់រំជនឿ

មណ្ឌលអប់រំជំនឿព្រះសហគមន៍កាតូលិកហៅកាត់ថា CCCC បានរៀបចំកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកគរុកោសល្យអំពីកិច្ចតែងការដល់អ្នកណែនាំជំនឿ នៅព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខ ក្រុងបាត់ដំបង កាលពីថ្ងៃទី១៩ កុម្ភៈ ដែលមានសិក្ខាកាម១៩នាក់ចូលរួម។ សិក្ខាសាលានេះ មានរៀបចំកិច្ចតែងការមេរៀនអប់រំជំនឿ ការអានព្រះគម្ពីរដើម្បីយល់ពាក្យឃ្លោងឃ្លាផ្សេងៗ មានពាក្យពន្យល់និងអត្ថន័យនៃគម្ពីរផ្ទាល់

ចុចអាន
ព័ត៌មានភូមិភាគកំពង់ចាមភូមិភាគបាត់ដំបងភូមិភាគភ្នំពេញ

យុវជនកាតូលិកនៅកម្ពុជាចេញដំណើរទៅចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោក២០១៩

ភ្នំពេញ៖ យុវជន រួមជាមួយលោកបូជាចារ្យ ចំនួន១៣ នាក់ ជាតំណាងយុវជនកាតូលិកនៅកម្ពុជា បានចាកចេញពីកម្ពុជាហើយ កាលពីរសៀលថ្ងៃទី ១៥ ដើម្បីទៅចូលរួមទិវាយុវជនពិភពលោក២០១៩

ចុចអាន
ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

គ្រូអប់រំជំនឿនៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបង យកពេលសំណាក់ធម៌ រិះគិតអំពីផ្លូវវិញ្ញាណ

ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ៖ ក្រុមគ្រូរអប់រំជំនឿចំនួន១៨នាក់ នៃព្រះសហគមន៍បាត់ដំបងក្រុង បានជួបជុំគ្នាសំណាក់ធម៏ ដើម្បីរិះគិតពីជីវិតខាងផ្លូវវិញ្ញាណ កាលពីថ្ងៃទី៧ ខែមករា នៅព្រះវិហារសន្តីតេរេសានៃព្រះកុមារយេស៊ូ ដែលស្ថិតនៅភូមិ រង្វាន់លិច

ចុចអាន
ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

សិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលនិងការបញ្ចប់គម្រោងបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ២០១៣-២០១៨

បាត់ដំបង៖ កម្មវិធីសិក្ខាសាលាដែលរៀបចំឡើងដោយអង្គការការីតាសកម្ពុជាដើម្បីបូកសរុបលទ្ធផល គម្រោងបន្សាំនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ២០១៣-២០១៨ នៅឯនៅសណ្ឋាគារប្រេស៊ីដង់ ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង នាថ្ងៃទី៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨នេះ ដោយមានការចូលរួមពីលោកអភិបាលអេនរីកគេ ហ្វីការេដូ

ចុចអាន
ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

ពិធីសច្ចាប្រណិធានរបស់គ្រូអប់រំជំនឿនៅបាត់ដំបងក្រុង

ព្រះវិហារព្រះជាម្ចាស់លើកព្រះនាងម៉ារីឡើងស្ថានបរមសុខដែលស្ថិតនៅបាត់ដំបងក្រុងបានរៀបចំកម្មវិធីប្រកាស់ពាក្យសច្ចាសម្រាប់គ្រូរអប់រំនឿចំនួន១៧នាក់ កាលពីថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឆកា ឆ្នាំ២០១៨ ក្រោមអធិបតេយ្យ លោកបូជាចារ្យឯកាម៉ានុច កុមារ ជាបូជាចារ្យទទូលខុសត្រូវព្រះសហគមន៍នេះ។ តាមការឲ្យដឹងពីអ្នកស្រី ស្រី

ចុចអាន