ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្តជាព្រះមហាក្រត្រនៃពិភពលោក អត្ថបទទី១ ដានីញ៉ែល ៧,១៣-១៤ ទំនុកតម្កើង ៩៣,១-២.៥ អត្ថបទទី២ វិវរណៈ ១,៥-៨ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ

ចុចអាន