ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ២,២៩_៣,៦ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,២៩-៣៤ ព្រះ‌យេស៊ូជាកូនចៀមរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ 29 នៅថ្ងៃបន្ទាប់ លោកយ៉ូហានឃើញព្រះ‌យេស៊ូយាងតម្រង់មករកលោក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន២,១៨-២១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,១-១៨បុរេ‌កថា 1 កាលពីដើមដំបូងបង្អស់ ព្រះ‌បន្ទូល មានព្រះ‌ជន្មគង់នៅ។ ព្រះ‌បន្ទូលគង់នៅជាមួយ ព្រះ‌ជាម្ចាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធអត្ថបទទី១ បែនស៊ីរ៉ាក២,៣-៦.១២-១៤ឬ ១សាម៉ូអែល ១,២០-២២.២៤-២៨អត្ថបទទី២ កូឡូស ៣,១២-២១ ឬ កូឡូស ៣,១២-១៧ ឬ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ២,៣_១១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២,២២_៣៥ 22លុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយ៉ូសែប និង នាងម៉ារីត្រូវធ្វើពិធីជំរះកាយ អោយបានបរិសុទ្ធតាមវិន័យលោកម៉ូសេ បានចែងទុក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៨ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរព ទារកដ៏ស្លូតត្រង់ ជាមរណៈសាក្សី អត្ថបទទី ១យ៉ូហាន ១,៥-២,២ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២,១៣-១៨ព្រះ‌យេស៊ូភៀសខ្លួនទៅនៅស្រុកអេស៊ីប 13 កាលពួកហោរា‌ចារ្យចាកចេញផុតទៅ ទេវតា*របស់ព្រះ‌អម្ចាស់មកប្រាប់លោកយ៉ូសែប

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៧ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពសន្តយ៉ូហាន ជាគ្រីស្តទូត និងជាអ្នកប្រកាសដំណឹងល្អ១យ៉ូហាន ១,១-៤ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ២០,១-៨ព្រះ‌យេស៊ូមានព្រះ‌ជន្មរស់ឡើងវិញ 1 នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ កាលនៅងងឹតនៅឡើយ នាងម៉ារីជាអ្នកស្រុកម៉ាដា‌ឡាចេញដំណើរឆ្ពោះទៅផ្នូរ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១សាម៉ូអែល ១,២៤-២៨ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា១,៤៦-៥៦ទំនុក‌តម្កើងរបស់នាងម៉ារី 46 ពេលនោះ នាងម៉ារីថ្លែងឡើងថា៖«ព្រលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងព្រះ‌អម្ចាស់*47 ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាងខ្លាំងព្រោះព្រះ‌ជាម្ចាស់ជាព្រះ‌សង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំ48 ព្រះ‌អង្គទតមើលមកខ្ញុំដែលជាអ្នកបម្រើដ៏ទន់‌ទាបរបស់ព្រះ‌អង្គអំណើះតទៅ មនុស្សគ្រប់ជំនាន់នឹងពោលថាខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលពិតមែន49

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ បទចម្រៀង ២,៨-១៤ ឬ សេផានី៣,១៤-១៨កព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អ នាងម៉ារីទៅសួរសុខទុក្ខនាងអេលី‌សាបិត 39 នៅគ្រានោះ នាងម៉ារីប្រញាប់‌ប្រញាល់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ភូមិមួយ នៅតំបន់ភ្នំ ក្នុងស្រុកយូដា។ 40

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ អេសាយ ៧,១០_១៤ ព្រះបន្ទូលដំណឺងល្អ លូកា ១,២៦_៣៨ 26ប្រាំមួយខែក្រោយមក ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ទេវតាកាព្រីយ៉ែលអោយទៅភូមិណាសារ៉ែត ក្នុងស្រុកកាលីឡេ 27ដើម្បីជួបនឹងស្ដ្រីក្រមុំព្រហ្មចារីម្នាក់

ចុចអាន