ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអាទិត្យទី ២៥ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្តជាព្រះមហាក្រត្រនៃពិភពលោក អត្ថបទទី១ ដានីញ៉ែល ៧,១៣-១៤ ទំនុកតម្កើង ៩៣,១-២.៥ អត្ថបទទី២ វិវរណៈ ១,៥-៨ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យរំលឹកសន្តី ស៊ីស៊ីល ជាព្រហ្មចារី និងជាមរណសាក្សី ព្រះបន្ទូល លូកា ១៩,៤១-៤៤ ព្រះ‌យេស៊ូសោក‌សៅស្រណោះក្រុងយេរូ‌សាឡឹម 41 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងជិតដល់ក្រុងយេរូ‌សាឡឹម

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃពុធទី២១ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លូកា ១៩,១១-២៨

ប្រស្នាអំពីប្រាក់ណែន 11 កាលព្រះ‌យេស៊ូយាងមកជិតដល់ក្រុងយេរូ‌សាឡឹមហើយ ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលជាប្រស្នាមួយទៀតទៅកាន់អស់អ្នកដែលស្ដាប់ព្រះ‌អង្គ ដ្បិតអ្នកទាំងនោះនឹកស្មានថា ព្រះ‌រាជ្យ*ព្រះ‌ជាម្ចាស់នឹងមកដល់ភ្លាមៗនេះជាមិនខាន។ 12 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «មានបុរសម្នាក់ជាអ្នកមានត្រកូលខ្ពស់ចេញដំណើរទៅស្រុកឆ្ងាយ ដើម្បីនឹងទទួលរាជា‌ភិសេក។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃអង្គារ៍ ទី២០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ លូកា ១៩,១-១០

ព្រះ‌យេស៊ូ និងលោកសាខេ 1 ព្រះ‌យេស៊ូមកដល់ក្រុងយេរីខូ ហើយយាងកាត់ទីក្រុង។ 2 មានបុរសម្នាក់ឈ្មោះសាខេ ជាមេលើអ្នកទារពន្ធ* គាត់មានទ្រព្យ‌សម្បត្តិយ៉ាងច្រើន។ 3

ចុចអាន