ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត ហ្វ្រង់ស៊ីស ដឺ សាល ជាអភិបាល និងជាគ្រូធ្យាយនៃព្រះសហគមន៍ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,៧-១២មហា‌ជនមកតាមព្រះ‌យេស៊ូ 7

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹកសន្តវ៉ាំងសង់ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៣,១-៦ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សស្វិតដៃម្នាក់ឲ្យជា 1 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលទៅសាលាប្រជុំ*ម្ដងទៀត នៅទីនោះ មានបុរសម្នាក់ស្វិតដៃម្ខាង។2 ពួកគេតាមមើលព្រះ‌យេស៊ូ ក្រែងលោព្រះ‌អង្គប្រោសបុរសនេះឲ្យជានៅថ្ងៃសប្ប័ទ* ក្នុងគោលបំណងចោទប្រកាន់ព្រះ‌អង្គ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,២៣-២៨ព្រះ‌យេស៊ូមានអំណាចលើថ្ងៃសប្ប័ទ 23 មានថ្ងៃមួយជាថ្ងៃសប្ប័ទ* ព្រះ‌យេស៊ូយាងកាត់វាលស្រែ សិស្ស*របស់ព្រះ‌អង្គនាំគ្នាដើរបណ្ដើរ បូតកួរស្រូវបណ្ដើរ។ 24 ពួកខាងគណៈផារី‌ស៊ី*ទូលព្រះ‌យេស៊ូថា៖

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំឭកសន្តីអាញ៉ែស ជាព្រហ្មចារីនី និងជាមរណសាក្សី ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,១៨-២២ អំពីការតមអាហារ 18 ថ្ងៃមួយ ពួកសិស្សរបស់លោកយ៉ូហាន‌បាទីស្ដ និងពួកសិស្សខាងគណៈផារី‌ស៊ី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី២០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ២,១-១១ពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា 1 បីថ្ងៃក្រោយមក មានគេរៀបពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណា ក្នុងស្រុកកាលី‌ឡេ។ មាតាព្រះ‌យេស៊ូនៅទីនោះ 2 ហើយគេក៏បានយាងព្រះ‌យេស៊ូ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណងល្អ ម៉ាកុស ២,១៣-១៧ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅលោកលេវី 13 ព្រះ‌យេស៊ូយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលី‌ឡេម្ដងទៀត។ បណ្ដា‌ជនទាំងមូលនាំគ្នាមករកព្រះ‌អង្គ ព្រះ‌អង្គក៏បង្រៀនពួកគេ។ 14 កាលព្រះ‌អង្គយាងកាត់តាមនោះ ទ្រង់ទតឃើញលោកលេវី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៨ ខែមរករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,១-១២ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជា 1 ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក ព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកក្រុងកាពើ‌ណិមវិញ ហើយអ្នកស្រុកឮដំណឹងថា ព្រះ‌អង្គគង់នៅក្នុងផ្ទះ។ 2

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត អន់តូនី ជាចៅអធិការព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,៤០-៤៥ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឲ្យជា 40 មានមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ចូលមករកព្រះ‌យេស៊ូ គាត់លុតជង្គង់ ទូល‌អង្វរព្រះ‌អង្គថា៖

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,២៩_៣៩ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជា 29 ព្រះ‌យេស៊ូ និងសិស្ស*នាំគ្នាចេញពីសាលាប្រជុំ*ទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូន និងលោកអនទ្រេ លោកយ៉ាកុប និងលោកយ៉ូហាន ក៏ទៅជាមួយដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,២១-២៨ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសបុរសម្នាក់ ដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូល 21 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលក្រុងកាពើ‌ណិមជាមួយពួកសិស្ស*។ នៅថ្ងៃសប្ប័ទ* ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលក្នុងសាលាប្រជុំ* ហើយព្រះ‌អង្គបង្រៀនអ្នកស្រុក។22 អ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះ‌អង្គងឿង‌ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបែបបទដែលព្រះ‌អង្គបង្រៀន

ចុចអាន