ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៩ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១ យ៉ូហាន ៤,១១-១៨ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៤៥-៥២ព្រះយេស៊ូយាងលើទឹកសមុទ្រ (ម៉ាថាយ ១៤.២២-៣៣ យ៉ូហាន ៦.១៥-២១) 45 រំពេចនោះ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី៨ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,៧-១០ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ៦,៣៤-៤៤ 34កាលព្រះយេស៊ូយាងឡើងពីទូកមក ទតឃើញមហាជនច្រើនយ៉ាងនេះ ទ្រង់មានព្រះហឫទ័យអាណិតអាសូរគេពន់ពេកណាស់ ព្រោះអ្នកទាំងនោះប្រៀបបីដូចជាចៀម ដែលគ្មានគង្វាលថែទាំ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៣,២២_៤,៦ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ៤,១២_១៧.២៣_២៥ព្រះ‌យេស៊ូចាប់ផ្ដើមផ្សាយដំណឹង‌ល្អនៅស្រុកកាលី‌ឡេ 12 កាលព្រះ‌យេស៊ូជ្រាបដំណឹងថា គេបានចាប់លោកយ៉ូហានយកទៅឃុំ‌ឃាំងហើយ ព្រះ‌អង្គក៏ភៀសចេញទៅស្រុកកាលី‌ឡេ។13 ព្រះ‌អង្គចាកចេញពីភូមិណាសា‌រ៉ែត ទៅស្នាក់នៅក្រុងកាពើ‌ណិម

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៦ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យព្រះយេស៊ូសម្តែងព្រះអង្គអត្ថបទី១ អេសាយ ៦០,១-៦អត្ថបទទី២ អេភេសូ ៣,២-៣ក.៥-៦ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាថាយ ២,១-១២ពួកហោរា‌ចារ្យមកថ្វាយ‌បង្គំព្រះ‌ឱរសយេស៊ូ 1 ព្រះ‌យេស៊ូប្រសូតនៅភូមិបេថ្លេ‌ហិមក្នុងស្រុកយូដា នារជ្ជ‌កាលព្រះ‌បាទហេរ៉ូដ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន 3,11-21ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,៤៣-៥១43 លុះថ្ងៃបន្ទាប់មកទៀត ព្រះ‌យេស៊ូសព្វព្រះ‌ហឫទ័យយាងទៅស្រុកកាលី‌ឡេ។ ព្រះ‌អង្គបានជួបលោកភីលីព ហើយមានព្រះ‌បន្ទូលទៅគាត់ថា៖ «សូមអញ្ជើញមកតាមខ្ញុំ»។44

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ២,២៩_៣,៦ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,២៩-៣៤ ព្រះ‌យេស៊ូជាកូនចៀមរបស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ 29 នៅថ្ងៃបន្ទាប់ លោកយ៉ូហានឃើញព្រះ‌យេស៊ូយាងតម្រង់មករកលោក

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន២,១៨-២១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ១,១-១៨បុរេ‌កថា 1 កាលពីដើមដំបូងបង្អស់ ព្រះ‌បន្ទូល មានព្រះ‌ជន្មគង់នៅ។ ព្រះ‌បន្ទូលគង់នៅជាមួយ ព្រះ‌ជាម្ចាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

បុណ្យគោរពគ្រួសារដ៏វិសុទ្ធអត្ថបទទី១ បែនស៊ីរ៉ាក២,៣-៦.១២-១៤ឬ ១សាម៉ូអែល ១,២០-២២.២៤-២៨អត្ថបទទី២ កូឡូស ៣,១២-២១ ឬ កូឡូស ៣,១២-១៧ ឬ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី២៩ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ២,៣_១១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ២,២២_៣៥ 22លុះដល់ពេលកំណត់ដែលលោកយ៉ូសែប និង នាងម៉ារីត្រូវធ្វើពិធីជំរះកាយ អោយបានបរិសុទ្ធតាមវិន័យលោកម៉ូសេ បានចែងទុក

ចុចអាន