ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ១៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណងល្អ ម៉ាកុស ២,១៣-១៧ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅលោកលេវី 13 ព្រះ‌យេស៊ូយាងតាមឆ្នេរសមុទ្រកាលី‌ឡេម្ដងទៀត។ បណ្ដា‌ជនទាំងមូលនាំគ្នាមករកព្រះ‌អង្គ ព្រះ‌អង្គក៏បង្រៀនពួកគេ។ 14 កាលព្រះ‌អង្គយាងកាត់តាមនោះ ទ្រង់ទតឃើញលោកលេវី

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៨ ខែមរករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ២,១-១២ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សខ្វិនម្នាក់ឲ្យជា 1 ប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយមក ព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់មកក្រុងកាពើ‌ណិមវិញ ហើយអ្នកស្រុកឮដំណឹងថា ព្រះ‌អង្គគង់នៅក្នុងផ្ទះ។ 2

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យរំលឹក សន្ត អន់តូនី ជាចៅអធិការព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,៤០-៤៥ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឲ្យជា 40 មានមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ចូលមករកព្រះ‌យេស៊ូ គាត់លុតជង្គង់ ទូល‌អង្វរព្រះ‌អង្គថា៖

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ថ្ងៃទី១៦ ខែមករា ឆ្នាំ ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,២៩_៣៩ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសអ្នកជំងឺជាច្រើនឲ្យជា 29 ព្រះ‌យេស៊ូ និងសិស្ស*នាំគ្នាចេញពីសាលាប្រជុំ*ទៅផ្ទះលោកស៊ីម៉ូន និងលោកអនទ្រេ លោកយ៉ាកុប និងលោកយ៉ូហាន ក៏ទៅជាមួយដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,២១-២៨ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសបុរសម្នាក់ ដែលមានវិញ្ញាណអាក្រក់ចូល 21 ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលក្រុងកាពើ‌ណិមជាមួយពួកសិស្ស*។ នៅថ្ងៃសប្ប័ទ* ព្រះ‌យេស៊ូយាងចូលក្នុងសាលាប្រជុំ* ហើយព្រះ‌អង្គបង្រៀនអ្នកស្រុក។22 អ្នកដែលបានស្ដាប់ព្រះ‌អង្គងឿង‌ឆ្ងល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីបែបបទដែលព្រះ‌អង្គបង្រៀន

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទុលថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ ម៉ាកុស ១,១៤-២០ព្រះ‌យេស៊ូត្រាស់ហៅសិស្សបួនរូប 14 ក្រោយគេចាប់លោកយ៉ូហានយកទៅឃុំ‌ឃាំង ព្រះ‌យេស៊ូយាងទៅស្រុកកាលី‌ឡេ ហើយប្រកាសដំណឹង‌ល្អ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់។15 ព្រះ‌អង្គមានព្រះ‌បន្ទូលថា៖ «ពេលកំណត់មកដល់ហើយ រីឯព្រះ‌រាជ្យ*របស់ព្រះ‌ជាម្ចាស់ក៏មកជិតបង្កើយដែរ។

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

បុណ្យព្រះយេស៊ូទទួលជ្រមុជទឹកព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា៣,១៥-១៦.២១-២២ 15ប្រជាជននៅតែរង់ចាំហើយគេរិះគិតក្នុងចិត្ដគ្រប់ៗគ្នាថា ប្រហែលលោកនេះទេដឹងជាព្រះគ្រិស្ដ!។ 16លោកយ៉ូហានមានប្រសាសន៍ប្រាប់គេទាំងអស់គ្នាថា៖ «ខ្ញុំធ្វើពិធីជ្រមុជអោយអ្នករាល់គ្នាក្នុងទឹក ប៉ុន្ដែ លោកដែលមានកម្លាំងខ្លាំងជាងខ្ញុំ ជិតមកដល់ហើយ។ ខ្ញុំមានឋានៈទាបណាស់

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១២ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៥,១៤-២១ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ យ៉ូហាន ៣,២២-៣០22បន្ទាប់មក ព្រះយេស៊ូយាងទៅស្រុកយូដាជាមួយពួកសិស្ស។ ព្រះអង្គស្នាក់នៅទីនោះជាមួយគេព្រមទាំងជ្រមុជទឹកអោយបណ្ដាជនផង។ 23រីឯលោកយ៉ូហានវិញ លោកក៏ជ្រមុជទឹកអោយគេ នៅអេណូន

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្ថបទទី១ ១យ៉ូហាន ៥,៥_១៣ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៥,១២_១៦ ព្រះ‌យេស៊ូប្រោសមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឲ្យជា 12 ព្រះ‌យេស៊ូគង់នៅក្នុងក្រុងមួយ មានមនុស្សឃ្លង់ម្នាក់ឃើញព្រះ‌អង្គ

ចុចអាន
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី១០ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩

អត្តបទទី១ ១យ៉ូហាន ៤,១៩_៥,៤ ព្រះគម្ពីរដំណឹងល្អ លូកា ៤,១៤_២២ អ្នកភូមិណាសា‌រ៉ែតបដិសេធមិនព្រមទទួលព្រះ‌អង្គ 14 ព្រះ‌យេស៊ូយាងត្រឡប់ទៅស្រុកកាលី‌ឡេវិញ ប្រកបដោយឫទ្ធា‌នុភាពរបស់ព្រះ‌វិញ្ញាណ

ចុចអាន