កំរងរូបភាព

ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លោកបូជាចារ្យសម្រាប់ ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគភ្នំពេញ នៅព្រះសហគមន៍កាូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច ៣១ តុលា២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="1351,1352,1353,1354,1355,1356,1357,1358,1359,1360,1361,1362"]

ចុចអាន
កំរងរូបភាព

អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅ នៅមណ្ឌសកម្មភាព ភ្នំពេញថ្មី ធ្វើនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្ត សិលា និងសន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី។ ០១ វិច្ឆិកា ២០១៨

[gallery type="slideshow" link="file" ids="1335,1336,1337,1338,1339,1340,1341,1342,1343,1344"]

ចុចអាន