បាត់ដំបង៖ នៅព្រឹកថ្ងៃទី០១ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៧ ព្រះសហគមន៍កាតូលិកបាត់ដំបងបានរៀបចំអភិបូជាផ្ទេរមុខងារ លោកបូជាចារ្យទទួល​ខុស​ត្រូវព្រះសហគមន៍កាតូលិក បាត់ដំបងក្រុង និង ព្រះសហគមន៍កាតូលិក តំបន់ទន្លេ នៃព្រះសហគមន៍កាតូលិកភូមិភាគបាត់ដំបង។ ពិធីនេះបាន​​ប្រព្រឹត្តក្រោមអធិបតីភាពរបស់លោក គីកេ ហ្វីការេដូ Read More >>