ស្វាយប៉ាក៖ ព្រះសហគមន៍សន្តីម៉ារី ម៉ាដាឡា បានអនុវត្តគម្រោងការសំដែងធម៌មេត្តារបស់ភូមិភាគ ភ្នំពេញ ដោយចែករំលែកអំណោយឲ្យអ្នកក្រីក្រ នៅតំបន់ជិតខាង ចាប់ពី គីឡូម៉ែត្រលេខ ៩ ដល់ ភូមិ ព្រែកតាទែន រួម ៣០ Read More >>