ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ

ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៥​
 ក្រោយ​មក ព្រះយេស៊ូ​
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៤ ខ
នាង​នៅ​ពី​ក្រោយ​ព្រះ
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ៣ ខ
ព្រះ​យេស៊ូ​យាង​ទៅ​ក្
Read more.
ព្រះបន្ទុលថ្ងៃទី ០១
កុំចង់បានកន្លែងកិត្ត
Read more.
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ
«ព្រះ‌រាជ្យ​នៃ​ស្ថាន
Read more.
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ
ព្រះ​បាទ​ហេរ៉ូដ​បាន​
Read more.
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ
ពួក​បណ្ឌិត​ខាង​វិន័យ
Read more.
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ
ពួក​បណ្ឌិត​ខាង​វិន័យ
Read more.
ព្រះបន្ទូលប្រចាំថ្ងៃ
ហេតុ​នេះ​ហើយ​បាន​ជា​
Read more.
ព្រះបន្ទូលថ្ងៃទី ២៣
ពេល​នោះ ពួក​ខាង​គណៈ​
Read more.