ព័ត៌មានភូមិភាគបាត់ដំបង

បុណ្យរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ មរណបុគ្គល និងលោកអភិបាល ប៉ូល ទេព អ៊ីម ​សុត្ថា ០១ ឧសភា ២០១៩

បាត់ដំបងៈ នៅ​ព្រឹក​ថ្ងៃ​ពុធ ទី១ ខែ​ឧសភា ឆ្នាំ​២០១៩ ព្រះសហគមន៍ ស្វាយស៊ីសុផុន បាន​ប្រារព្វ​ពិធី​បុណ្យ​រំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធ លោកអភិបាល ប៉ូល ទេពអ៊ឹម​ សត្ថា ព្រម​ទាំង​ជនរងគ្រោះ​ផ្សេង​ទៀត ជាមរណសាក្សី នៅ​ភូមិភាគបាត់ដំបង។ ពិធិបុណ្យនេះបានប្រព្រឹត្តិឡើងក្នុងទឹកដីមរណសាក្សី ដែលលោកអភិបាល ប៉ូល ទេពអ៊ឺម សន្ថា បានបាត់ដំបងជីវិតនៅទីនោះ។ លោកអភិបាល គីគេ ហ្វីការេដូ ជាអភិបាល នៃព្រះសហគមន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបង បានមានប្រសាសន៍ថា “សូមបងប្អូនអធិដ្ឋានអោយលោកអភិបាល ទេពអ៊ឺម ដើម្បីអោយទីក្រុងរ៉ូម ទទួលស្គាល់លោកទេពអ៊ីម ក្លាយជា​សន្តរបស់ព្រះសហគមន៍ កាតូលិកភូមិភាពបាត់ដំបង”។

អត្ថបទ និងរូបភាពពី FB: Apostolic Prefecture of Battambang/ Rithy Roth