កំរងរូបថត

ប្រជុំក្រុមអ្នកស្ម័គ្រចិត្ត នៅភ្នំពេញថ្មី ថ្ងៃទី០១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
Read more.
កម្មវិធីបោះជំរំកុមារកាយឫទ្ធិនៅភ្នំពេញថ្មី ពីថ្ងៃទី០១ ដល់ថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨
Read more.
ព្រះសហគមន៍កាតូលិកមណ្ឌលសកម្មភាពកំពង់សោម បានប្រារព្ធពិធីបើកឆ្នាំសិក្សាថ្មីចំនួនបីកន្លែង
Read more.
អភិបូជា​បិទ​សិក្ខាសាលា​គ្រូ​អប់រំ​ជំនឿ​ទូទាំង​ប្រទេស​របស់​ព្រះសហគមន៍​កាតូលិក​កម្ពុជា
Read more.
បវេសនកាល ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ ព្រះសហគមន៍កាតូលិក សន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច
Read more.
ការប្រជុំប្រចាំឆ្នាំ លោកបូជាចារ្យសម្រាប់ ព្រះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគភ្នំពេញ នៅព្រះសហគមន៍កាូលិកសន្តយ៉ូសែប ផ្សារតូច ៣១ តុលា២០១៨
Read more.
អធិដ្ឋានពេញមួយយប់សម្រាប់ការត្រាស់ហៅ នៅមណ្ឌសកម្មភាព ភ្នំពេញថ្មី ធ្វើនៅព្រះសហគមន៍កាតូលិកសន្ត សិលា និងសន្តប៉ូល ភ្នំពេញថ្មី។ ០១ វិច្ឆិកា ២០១៨
Read more.